تقويم آموزشي دوره هاي عالي آزاد

تقویم آموزشی دوره های عالی آزاد MBA و DBA دانشگاه صنایع و معادن ایران

نیمسال اول 95 - مهر(951)

پیش ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه95/04/19 لغایت 95/05/07
بررسی رزومه متقاضیان95/05/10 لغایت 95/05/14
دعوت به مصاحبه و فرآیند انجام آن95/05/16 لغایت 95/06/16
اعلام نتایج مصاحبه95/06/17
ثبت نام از پذیرفته شدگان95/06/17 لغایت 95/06/25
شروع کلاس ها95/07/01
پایان کلاس ها95/10/09
شروع امتحانات95/10/23


نیمسال دوم 95 - بهمن

پیش ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه95/09/01 لغایت 95/09/30
بررسی رزومه متقاضیان95/10/01 لغایت 95/10/05
دعوت به مصاحبه و فرآیند انجام آن95/10/06 لغایت 95/10/15
اعلام نتایج مصاحبه95/10/20
ثبت نام از پذیرفته شدگان95/10/21 لغایت 95/10/30
شروع کلاس ها95/11/14
پایان کلاس ها96/03/15
شروع امتحانات96/04/01

پل ارتباطی با دانشگاه: تلفن: 02126140936، Email: ameri_shahrabi-AT-yahoo.com


Design by PAFCO