فرم دانش آموختگی
برای تغییر توضیحات فرم اینجا کلیک کنید
نام
دوره آموزشی
سال ورود
رشته کارشناسی
رشته کارشناسی ارشد
تلفن همراه
ایمیل
پست سازمانی
محل خدمت
مرکز محل تحصیل در دانشگاه صنایع و معادن استان
معدل کل
عنوان تحقیق پایانی
اساتید راهنما و مشاور

استاد راهنما اول
استاد راهنما دوم
استاد مشاور اول
استاد مشاور دوم
استاد داور داخلی
استاد داور خارجی
نمره تحقیق پایانی
تاریخ دانش آموختگی
طول سنوات تحصیل
کنفرانسهای داخلی
کنفرانسهای خارجی
مقالات ژورنال داخلی
سوابق شغلی و اجرایی
مقالات ژورنال خارجی
توضیحات

Design by PAFCO